تو خود حجاب خودی...
 

میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست

تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

يکشنبه 6/3/1386 - 13:7
پسندیدم 0
UserName