زندگی سخت شده؟

از خنده كه بهترين اسلحه براي جنگ بازندگي است غافل مشو

يکشنبه 6/3/1386 - 12:40
پسندیدم 0
UserName