مدیریت صحیح 37
نحوه چیدمان میز کارمندان و محل استقرار آنها را طوری انتخاب کنید که افراد فراموش نکنند در محل کارشان هستند و نباید بیش از حد مجاز باز هم به گفت و گو بپردازید.
يکشنبه 6/3/1386 - 12:17
پسندیدم 0
UserName