میدونی چیه؟ راستگویی...
توسط : سیدحسنی

ای کاش حقیقت با لبهای ما همسو بود تا برای گفتن حقیقت جرات لازم نبود نمیدونم ولی به نظرمن راستگویی عبادته

يکشنبه 6/3/1386 - 11:44
پسندیدم 0
UserName