حکایت
توسط : mostafagnt

ازابوعبدالله جعفربن محمد نقل شده است که:

درویشی به نزدپیامبرآمد. توانگری نزدآن حضرت بود وجامه خویش از درویش درکشید. پیامبرفرمود: چه چیزی تورابدین کارواداشت؟آیاترسیدی تهیدستی اوبه توبرسد یاتوانگری توبه وی؟

توانگرگفت: ای پیامبرخدااکنون که چنین فرمودی، نیم دارایی ازآن اوباشد. پیامبرازتهیدست پرسید: آیامی پذیری؟

گفت:نه

پرسید چرا؟

پاسخ داد: ترسم ازآن است که من نیزبه همان دچارشوم که اودچارآن است.

يکشنبه 6/3/1386 - 11:22
پسندیدم 0
UserName