آرزوی پوچ
توسط : mostafagnt

شخصی به امام صادق علیه السلام گفت: گروهی ازدوستان شماگناه می کنندومی گویند:«به رحمت خداامیدواریم».

امام فرمود:« آنها دروغ می گویندکه دوست ماهستند، آنهادوست مانیستند بلکه قومی هستندکه آرزوهای بیجا آنهارابه این طرف وآنطرف می کشاند کسی که به چیزی امیدوارباشد، برای رسیدن به آن، کارمی کند، وکسی که ازچیزی خائف وترسان است، ازآن دوری می نماید.»

يکشنبه 6/3/1386 - 11:9
پسندیدم 0
UserName