يادگرفتن
توسط : حامد...
 

يادگرفتن در كودكي مانند نقش روي سنگ ، ثابت و راسخ مي ماند.

يکشنبه 6/3/1386 - 8:2
پسندیدم 0
UserName