فكر مى كنى
توسط : حامد...
 

 

فكر مى كنى به تنهايى و تنها براى خويش مى توانى زندگى بدون رنج و غمى دست وپا كنى؟ يا بايد خوبى ها, شادى ها و لذّتها را تقسيم كرد؟

يکشنبه 6/3/1386 - 7:54
پسندیدم 0
UserName