حضرت رسول (ص)
توسط : حامد...
 

حضرت رسول (ص)

کسی که وضوی خود را شاداب وکامل به جای آورد، و نماز خويش را نيکو

بخواند، زکات مالش را بپردازد، و خشم خود را فرو نشاند و زبانش را از

گناهان مربوطبه زبان ببندد، و برای گناه خودبا توبه طلب آمرزش کند، و

نسبت به اهل بيت پيامبر خويش خيرخواه باشد، البته تمام حقايق ايمان در او

کامل شده و درهای بهشت به روی او باز است .

من اسبغ وضوءه و احسن صلاته ، و ادي زکاة ماله و کف غضبه و سجن

لسانه ، و استغفر لذنبه ، و ادی النصيحة لاهل بيت نبيه فقد استکمل حقايق

الايمان و ابواب الجنة مفتحة له

 ( ثواب الاعمال ، ص 64 )

يکشنبه 6/3/1386 - 7:53
پسندیدم 0
UserName