خردمند
توسط : حامد...
 

خردمند اوست که هر چيز را به جاي خويش به کاربرد .

يکشنبه 6/3/1386 - 7:38
پسندیدم 0
UserName