اگر شما
توسط : حامد...
 

اگر شما جزو افرادي هستيد كه از برخورد نگاه مي هراسيد به اين معناست كه يا ريگي به كفش داريد يا اعتماد به نفستان متزلزل شده است.

يکشنبه 6/3/1386 - 7:37
پسندیدم 0
UserName