حقيقت بر همه
توسط : حامد...
 

حقيقت بر همه چيز مستولي خواهد شد و هيچ چيز بر حقيقت استيلا نخواهد يافت.

يکشنبه 6/3/1386 - 7:3
پسندیدم 0
UserName