ويژگيهاي ارتباط بد
توسط : fn_400
ويژگيهاي ارتباط بد

1- حقيقت – اصرار مي‎كنيد كه حق با شماست و طرف ديگر اشتباه مي‎كند.

2- سرزنش – تقصير را به گردن طرف مقابل مي‎اندازيد.

3- شهادت – مدعي هستيد كه يك قرباني بي‎گناهيد.

4- تحقير – طرف مقابل را به صرف اينكه مطابق ميل شما كار نمي‎كند سرزنش مي‎كنيد.

5- توقع – بي‎آنكه خواسته‌ي خويش را مطرح كنيد خود را شايسته برخورد بهتر مي‎دانيد.

6- درماندگي – تسليم مي‎شويد و روزنه اميدي نمي‎بينيد.

7- انكار – عصبي بودن، رنجيده بودن و اندوه خود را انكار مي‎كنيد و حال آنكه وضع ظاهر شما درست خلاف آنرا نشان مي‎دهد.

8- پرخاشگري انفعالي – يا حرفي نمي‎زنيد يا لحن طنز و تمسخر داريد. درب اتاق را به هم مي‎‎كوبيد و خارج مي‎شويد.

9- سرزنش خويشتن – به جاي برخورد با مسئله، طوري رفتار مي‎كنيد كه انگار آدم بد و وحشتناكي هستيد.

10- كمك كردن – به جاي توجه به افسردگي، رنجش يا خشم طرف مقابل مي‎خواهيد با حل مسئله به او كمك كنيد.

يکشنبه 6/3/1386 - 5:45
پسندیدم 0
UserName