نجواي شبانه
توسط : nazi_200698

خدا يا

راه ميانبر قرب خويش را بر ما هويدا ساز و به آن دسته از بندگانت ملحقمان كن كه در را نيل به تو از يكديگر پيشي مي گيرند و دست از سحوري در خانه تو بر نمي دارند و روز به تو مشغولند و دلهاشان هر لحظه بيمناك هيبت توست.

خدا يا

ما را به بندگاني ملحق كن كه در آسمان خاطرشان جز پرنده ياد تو پرواز نمي كند و در گلستان دلشان جز گل هواي تو پر باز نمي كند به آنان كه سر بندگي جز به پيشگاه تو نمي سايند و دست محبت جز به تو نمي سپارند.

اي آن كه هر كه رو به سوي توكند چشم  به او مي دوزي و به هر كه دلش هواي تو كند دل مي بندي و به سري كه سوداي تو داشته باشد سر مي كشي.

اي كه بيدارانت را انيس مي شوي و به خواب رفتگانت را جليس.

اي كه بر سر زندگانت دست محبت مي كشي و بر سر چشم مردگانت سرمه حيات و ملاطفت.

اي كه به عاشقانت دل مجالست مي بخشي وبه غافلانت پاي مراقبت و به گريزندگانت روي مراجعت.

خدا يا

دست و دامن مرا گنجايش بيشتري از ميوه هاي درخت معرفتت عنايت كن.

يکشنبه 6/3/1386 - 0:47
پسندیدم 0
UserName