گريه گاهي رمز تدبير اشتباهات است
توسط : moshke khotan

ديگر براي اينکه گريه نکنم

 هيچ بهانه اي ندارم

گريه گاهي رمز تدبير اشتباهات است

 کاش چمدان عشقمان را آنقدر سنگين نمي بستيم که

 وسط راه آنرا به زمين بياندازيم

 وراه را بدون آن ادامه بدهيم

زندگي بدون عشق اينقدرخاليست که بعضي مواقع حتي زودتر از سکوت مي شکند

 وتو اي کاش مرا مي فهميدي...

شنبه 5/3/1386 - 22:31
پسندیدم 0
UserName