اداره كردن
توسط : moshke khotan
براي اداره كردن خويش ، از سرت استفاده كن . براي اداره كردن ديگران ، از قلبت
شنبه 5/3/1386 - 22:27
پسندیدم 0
UserName