خوشا به حال
توسط : حامد...
خوشا به حال آن کس که به عيب خويش مشغول و از عيب ديگران غافل است .
شنبه 5/3/1386 - 14:8
پسندیدم 0
UserName