هرگز خودتان
توسط : حامد...
 

هرگز خودتان را دست كم نگيريد. وقتي كس ديگري ازعهده كاري برآمده باشد، به احتمال زياد شما هم مي توانيد از عهده آن برآييد.

شنبه 5/3/1386 - 14:7
پسندیدم 0
UserName