نخستين
توسط : حامد...
 

نخستين و اصيل ترين منبع و منشأ فعاليت حس محبت ، همنوع گرايي و وحدت و برادري انسان ها ، تشكل صحيح خانواده است .

شنبه 5/3/1386 - 14:2
پسندیدم 0
UserName
x