کسي که
توسط : حامد...
 

کسي که خود را بشناسد، خداي خود را مي شناسد.

شنبه 5/3/1386 - 14:2
پسندیدم 0
UserName