امروزه اين
توسط : حامد...
 

امروزه اين حقيقت به ثبوت رسيده است كه گسيختگي از خانواده ، مخصوصا ً از وابستگان اوليه ( پدر ، مادر ، برادر و خواهر ) از عوامل نيرومند اضطرابات و افسردگي ها وبه طور كلي ، زندگي ابهام انگيز است .

شنبه 5/3/1386 - 13:59
پسندیدم 0
UserName