دنيا قدر
توسط : حامد...
 

 

دنيا قدر کسي را بيشتر داند که دنيا در نظرش قدر ندارد.

شنبه 5/3/1386 - 13:58
پسندیدم 0
UserName
x