امام باقر (ع )
توسط : حامد...
 

امام باقر (ع )

خداوند مؤذن را به اندازه ای که چشمش مي بيند و صدايش در آسمان مي پيچد

مي آمرزد، هر خشک و تری که آواز او را مي شنود او را تصديق مي کند، و از

ثواب هر کس که با او در مسجد نماز گزارد سهمی نصيب او شود و به

شمار هرکس که به بانگ او نماز بخواندحسنه ای برای  اوست .

المؤذن يغفر الله له مد بصره و مدصوته فی السماء و يصدقه کل رطب و

يابس سمعه ، و له من کل يصلی معه فی مسجده سهم و له بکل من يصلی  بصوته

 ( محجة البيضاء، ج 1، ص .331 من لا يحضره الفقيه ، ج 1، ص 287

شنبه 5/3/1386 - 13:56
پسندیدم 0
UserName
x