امام صادق (ع )
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع )

چهار گروه هستند که نمازشان قبول نيست :1- پيشوای جائر.2- مردی  که

امامت نماز جماعتی را به عهده مي گيرد که جماعت از امامت اوکراهت

دارد.3- عبدی که بدون ضرورت از مولايش فرار کند.4- زنی که بدون

اجازه شوهرش از خانه بيرون رود.

اربعة لا تقبل لهم صلوة : الامام الجائر و الرجل يؤم القوم و هم له کارهون و

العبد الابق من مواليه من غير ضرورة والمرئة تخرج من بيت زوجها بغير اذنه

 ( جامع احاديث الشيعه ، ج 5، ص 52)

شنبه 5/3/1386 - 13:55
پسندیدم 0
UserName