زندگي با
توسط : حامد...
 

زندگي با محرميت از تأثرهاي متقابل عاطفي و احساساتي ، يك زندگي نا قص است كه معمولا ً موجب اختلال در كميت و كيفيت حيات طبيعي و رواني است

شنبه 5/3/1386 - 13:53
پسندیدم 0
UserName
x