آن گاه كه ...
توسط : بر ز خ
سلام

آن گاه که تنها شدی و در جست و جوی يک تکيه گاه مطمئن هستی، بر من توکل نما. (نمل/79)

آن گاه که نوميدی بر جانت پنجه افکنده و رها نمی شوی، به من اميدوار باش. (زمر/53)

آن گاه که سرمست زندگانی دنيا و مغرور به آن شدی، به ياد قيامت باش. (فاطر/5)

آن گاه که در پی تعالی و کمال هستی، نيتت را پاک و الهی کن. (فاطر/5)

آن گاه که دوست داری به آرزويت برسی به درگاهم دعا کن تا اجابت نمايم. (غافر/60)

آن گاه که دوست داری کسی همواره به يادت باشد، به ياد من باش که همواره به ياد تو هستم. (بقره/152)

آن گاه که دوست داری با من هم سخن شوی، نماز را به ياد من بخوان. (طه/14)

آن گاه که روحت تشنه نيايش و راز و نياز است، آهسته مرا بخوان. (اعراف/55)

آن گاه که شيطان همواره در پی وسوسه توست، به من پناه ببر. (مومنون/97)

آن گاه که لغزش ها روحت را آزرده ساخت، در توبه به روی تو باز است. (قصص/67)

شنبه 5/3/1386 - 12:32
پسندیدم 0
UserName