انسان هاي بزرگ...
توسط : ali_ 110
انسان هاي بزرگ دو دل دارند دلي که درد مي کشد و پنهان است .دلي که ميخندد و آشکار است...
شنبه 5/3/1386 - 12:26
پسندیدم 0
UserName
x