دانلود ممنوع !
توسط : fn_400

  دانلود ممنوع !!!

حتما اگر شبکه دارید متوجه شدید که کاربران که قصد دانلود کردن دارند به دور از چشم شما این کاررا می کنند،برای جلوگیری از این کارمراحل را انجام بده :نرم افزار regedit.exe را اجرا کنید

 وارد مسیر شده

HKEY-CURRENT-USER\SOFTWARE\MICROST \ WINDOWS\ CURRENTVERSI

on \ int erntsetting\zone\3

روی دستور1803 دوبار کلیک کنید و درون آن مقدار3 را وارد کنید

بعد از تایید این مقدار و بازکردن دوباره internet explorer دیگر هیچ کاربری نمی توان برنامه را دانلود کنید .

شنبه 5/3/1386 - 11:48
پسندیدم 0
UserName
x