امام صادق (ع)
توسط : حامد...

 

امام صادق (ع)

خداوند متعال فرمود: نماز کسی را مي پذيرم که :1- درمقابل عظمت من

خاضع باشد.2- از خواسته های نفسانی به خاطر من خود را دور کند.3-

روزش را با ياد من به پايان برد.4- بر بندگانم بزرگی نفروشد.5- به گرسنه

غذا دهد.6- برهنه را بپوشاند.7- به مصيبت ديده مهربانی کند.8- غريب را

پناه دهد.

قال الله تبارک و تعالي : انما اقبل الصلاة لمن تواضع لعظمتي ، و يکف نفسه عن

الشهوات من اجلی  و يقطع نهاره بذکری ولا يتعاظم علی خلقی و يطعم الجائع

و يکسو العاري ، و يرحم المصاب و يؤوي الغريب ...

 ( بحار الانوار، ج ,84 ص .242 ميزان الحکمه ، ج 5، ص 386 )

شنبه 5/3/1386 - 11:28
پسندیدم 1
UserName
x