مقابل كسايي كه به كمكت احتياج دارند...........
 

‏مقابل كساني كه به كمك تو احتياج دارند،بخشنده باش. • ‏در ‏مورد نيازهاي شخصي ات صرفه جو و قانع باش. • ‏آن قدر عاقل باش تا قبول كني كه در ‏مورد همه چيز آگاهي نداري. • ‏آن قدر قوي باش ‏كه بتواني با روزگار روبه رو شوي. • ‏آن قدر ضعيف باش تا قبول كني كه نمي تواني همه ‏كارها را به تنهايي انجام دهي

 

سه شنبه 1/3/1386 - 21:24
پسندیدم 0
UserName