بهترين احساس

احساس خوبيه وقتي يه نفر دلتنگت باشه احساس بهتر اينه كه يه نفر عاشقت باشه اما بهترين احساس وقتيه كه يه نفر هيچ وقت فراموشت نكنه

دوشنبه 31/2/1386 - 10:33
پسندیدم 0
UserName