نامهاي مذهبي و معاني و سنبل آنها
توسط : padeshahedel

 

نامهاي مذهبي و معاني و سنبل آنها "محمد" مهرباني ومهرورزي، "علي" عدالت وحکومت پاک ،" حسن " حلم ،بردباري وذکاوت دراداره جامعه اسلامي،"حسين " ازخودگذشتگي وايثار،"سجاد" عبوديت وانتقال فرهنگ ،" باقر"کشف علم و....وازنامهاي ملي "کاوه" ظلم ستيزي ،"رستم " خصلت پهلواني ومرزباني ازآب وخاک ميهن وطهماسب ،کورش وداريوش و...عدالت درحکومت وتکيه براصالتهاي مثبت وکهن ايران زمين

پنج شنبه 27/2/1386 - 9:25
پسندیدم 0
UserName