آخرین حجت عشق
توسط : haji bina

بنام خدا
"آخرين حجت عشق"
امشب ازميمنت مقدم جان پرورگل
بادهء جذبه به جوش آمده درساغرگل
تاهمه فصل شود فصل طرب خيز بهار
گل خورشيد برآورده سر از خاور گل
سورهء نور بخوان در ورق دفتر گل
ساغر سرخ دل اهل نظر بار دگر
موج زد بانفس صبح و شميم تر گل
سر زد ازآينهء دامن نرگس دم صبح
آخرين حجت عشق وشرف منبرگل
پلك آغشته به خون فلق آهسته شكفت
تا چو خورشيد قدم زد به جهان رهبرگل
تا كه هر ذره هستي شود از شوق به رقص
آمده جوهرهء جوهرهء جوهر گل
شادي عسكري و نرگس عصمت امشب
تابه عيوق رود غلغلهء عسك گل
اي شده ساكن ظلمتكدهء شك بنگر
آيهء روشن عشق"احد" از منظر گل
از:احد ده بزرگي
                                             .
وبلاگ معلم
Moallem weblog

چهارشنبه 26/2/1386 - 8:51
پسندیدم 0
UserName