دست عدالتخواه
توسط : haji bina

بسم الله الرحمن الرحيم
"دست عدالتخواه"
از:سروي-پيشگامان
امشب ازبرج شرف تابان مهي سرميزند
كز فروغش طعنه بر مهر منور ميزند
ماه ما چون جلوه گرشد.ماه گردون تا به صبح
ازپي ديدار رويش حلقه بر در ميزند
كيست اين مه كزشرف هرصبح خورشيد فلك
ازپي اجراي امرش سر ز خاور ميزند
كيست اين دلبركه دلها را نموده بيقرار
مرغ دلها در هوايش روز و شب پرميزند
كيست اين دردانه كز لبخند شادي آفرين
مهرشادي بردل و جان مكدر ميزند
جان به لب آمد دگرنام ورا افشا كنم
كاختفاي نام او برقلب نشتر ميزند
مهدي موعودهمنام نبي كامشب زلطف
همچو خورشيدي زبيت عسگري سرميزند
هست ميلاد امام انس و جام كزافتخار
كاين چنين گيتي زر وزيور به پيكرميزند
چون بودميلاد مسعودامام عصرما
هركه رابيني به شادي كف به كف برميزند
آمدآن مولا كه چون جدنكونامش علي
يك تنه خودرا به درياهاي لشكرميزند
شامگاهان ناله ها داردبه محراب دعا
روزها تيغ ازپي حق همچو حيدر ميزند
آمدآن سروركه چون جدش حسين بن علي
تيغ در راه بقاي دين داور ميزند
همچوابراهيم ويران ميكند بتخانه ها
تيشه برفرق بت و بتخواه و بتگر ميزند
آمدآن مولا كه بادست عدالتخواه خويش
آتش اندر خرمن ظلم ستمگر ميزند
"سرويا"بشنيد هركس شعر امروز تو را
شادمان گشته زشادي كف به كف برميزند
                                                                                      .
وبلاگ معلم

چهارشنبه 26/2/1386 - 8:47
پسندیدم 0
UserName