گل ميناي چشم گاوي مركب است؟
توسط : 656565
بلي، اين گل از گلبرگ هاي كوچك زيادي تشكيل شده است.
جمعه 21/2/1386 - 11:24
پسندیدم 0
UserName