مو هاي سمور در آب و هواي سرد و برفي چه رنگي مي شود؟
توسط : 656565
در زمستان هاي برفي و به پوشش سفيدي تبديل مي شوند.
دوشنبه 17/2/1386 - 22:38
پسندیدم 0
UserName