بزرگ ترين گوزن چه نوع گوزني است؟
توسط : 656565
گوزن شمالي نر مي تواند تا 450 كيلو گرم وزن داشته باشد.
دوشنبه 17/2/1386 - 22:35
پسندیدم 0
UserName