قوچها چگونه از قلمروي خود دفاع مي كنند؟
توسط : 656565
با يكديگر حركت مي كنند، سرهايشان را به هم مي زنند و شاخ مي زنند.
دوشنبه 17/2/1386 - 20:41
پسندیدم 0
UserName