قد اسب را چگونه اندازه گيري مي كنند؟
توسط : 656565
با وجب و هر وجب حدود 10 سانتي متر است.
دوشنبه 17/2/1386 - 20:33
پسندیدم 0
UserName