آيا اين جمله درست است؟!!
توسط : 656565
خفاشها تنها پستانداراني كه قادر به پروازند؟ بلي، بالهاي آنها به واقع دست هاي پره دار است.
دوشنبه 17/2/1386 - 20:31
پسندیدم 0
UserName