آيا ميمون نوعي پستاندار عالي است؟
توسط : 656565
بله، انسان ها و بوزينه ها جز شستانداران عالي هستند حجم مغز پستانداران عالي بزرگتر است.
دوشنبه 17/2/1386 - 20:28
پسندیدم 0
UserName