به چه دليل پانداهاي بزرگ با خطر انقراض مواجهند؟
توسط : 656565
چون غذاي اصلي آنها بامبو است و درختهاي بامبو بسياري در چين قطع شده است.
دوشنبه 17/2/1386 - 20:27
پسندیدم 0
UserName