تخته سیاه یا قبرستان نوشته های بچه ها !!!
توسط : fn_400

چند بار روی تخته سیاه کلاستون چیزی نوشتی؟؟

- استقلال سرور پرسپولیس

- لعنت بر کسی که این نوشته را پاک کند

- فردا امتحان ریاضی داریم!!!

- بدان (حمید.رضا.مجید)

- خوبان (خودم. سعید و رضا)

 همین نوشته های کوچک روزی خاطرات بزرگی(من  و تو) خواهند

شد.

قسمت لطیفه.....................................................................

روزی فیلی مریض می شه .احتیاج به خون پیدا می کنه!!

مورچه می ره پشت اتاق عمل

دکتر:چی می خوای

مورچه :اومدم به فیل خون بدم!!

 

دوشنبه 17/2/1386 - 16:51
پسندیدم 0
UserName