از قلب بيشتر بدانيم
توسط : یاكریمimg/daneshnameh_up/1/13/HeartBeat.gif 

 قلب در هر دقيقه 7/4 ليتر خون در بدن پمپاژ ميكند به اين ترتيب در يك روز حدود 7600 ليتر خون در بدن پمپاژ ميشود . اگر شخصي 70 سال عمر كند قلب او در اين مدت در حدود 193 ميليون ليتر خون پمپاژ ميكند وحدود 5/2 ميليارد بار ميزند .

دوشنبه 17/2/1386 - 15:7
پسندیدم 0
UserName