تفال
توسط : moshke khotan
 

همای اوج سعادت به دام ما افتد

اگر ترا گذری بر مقام ما افتد

حباب وار براندازم از نشاط  کلاه

اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد

شبی که ماه مراد از افق شود طالع

بود که پرتو نوری  به بام  ما  افتد

به بارگاه تو چون  باد را نباشد بار

کی  اتفاق  مجال  سلام  ما  افتد

چوجان فدای لبش شدخیال می بستم

که قطره ای ززلالش به کام ما افتد

خیال زلف تو گفتاکه جان وسیله مساز

کزین شکار فراوان به دام ما افتد

به ناامیدی ازین در مرو، بزن فالی

بود که قرعه دولت به نام ما افتد

 

ز خاک کوی تو هرگه که دم زند حافظ

 

نسیم گلشن جان در مشام ما افتد

دوشنبه 17/2/1386 - 14:46
پسندیدم 0
UserName