كلام معصوم
توسط : یاكریم

پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله:

تقواي كامل اين است كه آنچه نمي داني بياموزي و آنچه را مي داني به كار بندي!

                                                              تنبيه الخواطر

دوشنبه 17/2/1386 - 14:22
پسندیدم 0
UserName