مكن تكيه بر ملك دنيا و پشت
توسط : بر ز خ

سلام

جهان اى برادر نماند به كس

دل اندر جهان آفرين بند و بس

مكن تكيه بر ملك دنيا و پشت

كه بسيار كس چون تو پرورد و كشت

چو آهنگ رفتن كند جان پاك

چه بر تخت مردن چه بر روى خاك

دوشنبه 17/2/1386 - 13:18
پسندیدم 0
UserName