زمان از نظر بزرگان

نه آغاز زمان دست ماست و نه پایان آن.

ماری آنتوانت

دوشنبه 17/2/1386 - 12:2
پسندیدم 0
UserName