حسود به خود ضرر می رساند
توسط : دیوژن م
حسود به نفس خود ضرر می رساند پيش از انکه ضرری به محسود برساند.
                        «امام صادق (ع)»
 
دوشنبه 17/2/1386 - 11:5
پسندیدم 0
UserName