سخن بزرگان
توسط : یاكریم


بزرگمهر  :

اگر شاه به تو مهربان باشد دلیر و گستاخ مشو ، از آنکه طبع شاه چون آتش است و دل شیر از آن می هراسد .

دوشنبه 17/2/1386 - 10:33
پسندیدم 0
UserName